Undersökningar 

Medarbetarundersökningen Medarbetarkraft
Under de senaste femton åren har vi genomfört ett stort antal medarbetarundersökningar i olika former. Vi arbetar med postala enkäter, webbenkäter, enkäter som delas ut och samlas in på arbetsplatsen och en kombination av alla tre insamlingsmetoderna.

Workshop
I anslutning till genomförd undersökning erbjuder vi en eller flera workshops där chefer får lära sig hur resultatet av undersökningen kan bli ett konkret och tydligt verktyg för att fortsätta utveckla arbetsplatsen och ledarskapet.

Ledarutveckling utifrån undersökningen Ledarkraft
Ledarskapet har en central betydelse för hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. Med vår undersökning Ledarkraft som grund kan vi hjälpa organisationen att utveckla ett ledarskap som stärker medarbetarskapet och organisationens leveransförmåga. Vi erbjuder:

  • Kurser & utbildningar
  • Rådgivning
  • Verksamhetsstöd
Kvalitativa undersökningar
Vi har lång erfarenhet av att genomföra olika typer av kvalitativa undersökningar som exempelvis fokusgrupper och djupintervjuer, i både privat och offentlig verksamhet. Beroende på den fråga organisationen vill ha besvarad kan undersökningen göras helt med kvalitativa metoder eller så kan det användas som ett komplement till den kvantitativa undersökningen.

Skicka oss gärna en fråga